Loading
Đề cương môn Luật Hiến pháp, tân thuận custom term paper writing need help with essay writing a descriptive essay pay resume and press writing a college admissions essay pay pay to do my homework help writing a thesis writing a narrative paper college admission essay writing services ask link will someone write my paper for me help with university essay writing help writing synthesis essay buy college application essay where to buy a comparison and contrast essays writing an research paper link help on writing a persuasive essay fast nhs essay about service press can i buy a essay online buy essays cheap com press homework help for science argumentative essay on customer service link
HOTLINE: 0903 835 468
Thế mạnh của công ty

Sài Gòn Minh Luật - Tư vấn - Hướng dẫn - Thực hiện các Dịch vụ:

Tranh tụng (dân sự, hình sự, kinh tế- thương mại, hôn nhân gia đình...)

- Dịch vụ giấy tờ nhà đất

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Dịch vụ công chứng 

- Đại diện theo ủy quyền


 

 

 

 

 

 

Thứ tư, 25-11-2015

TƯ VẤN

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

Đề cương môn Luật Hiến pháp, tân thuận Print
Thứ tư, 27 10 2010 07:13

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG VÀ THẢO LUẬNCÁC LỚP CLC, AUF, QTL VÀ CÁC LỚP K35

 Giảng lý thuyết 18 ca (36 tiết)

Thảo luận            9 ca (18 tiết)

Tỷ lệ thảo luận bằng ½ lý thuyết 

Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HIẾN PHÁPVÀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM (6 tiết)

 I.       Khái quát về Luật Hiến pháp Việt Nam

1.      Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

2.      Quy phạm và quan hệ Luật Hiến pháp

3.      Nguồn của Luật Hiến pháp và vị trí của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

II.    Khái quát về Hiến pháp

1.      Sự ra đời và phát triển của Hiến pháp

2.      Khái niệm và các dấu hiệu đặc trưng

III.  Khái quát về lịch sử lập hiến Việt Nam

1.      Tư tưởng lập hiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

2.      Hiến pháp năm 1946 

Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1.  Hiến pháp năm 1959

2.  Hiến pháp năm 1980

3.  Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001)

Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ nhất. 

Thảo luận lần 1 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Hiến pháp năm 1959

2. Hiến pháp năm 1980

3. Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001).

4. Sự kế thừa và phát triển của các Hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam.

 Bài 2: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ (4 tiết) 

I.       Khái niệm và một số nội dung cơ bản của chế độ chính trị

II.    Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.      Đảng cộng sản Việt Nam

2.      Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3.      Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

 Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

 1.      Vị trí của chế định chế độ chính trị trong Luật Hiến pháp Việt Nam.

2.      Quyền lực nhà nước và các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

3.      Một số vấn đề về thực trạng và định hướng đổi mới hệ thống chính trị.Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ hai. 

Thảo luận lần 2 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Vị trí của chế định chế độ chính trị trong Luật Hiến pháp Việt Nam.

2. Quyền lực nhà nước và các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

3. Một số vấn đề về thực trạng và định hướng đổi mới hệ thống chính trị.

 Bài 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN (4 tiết)

 I.  Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

II. Các nguyên tắc hiến định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1.      Tôn trọng quyền con người

2.      Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và luật quy định

3.      Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

4.      Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

III. Sự phát triển của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam. 

Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1.      Nhóm quyền và nghĩa vụ chính trị

2.      Nhóm quyền và nghĩa vụ kinh tế - văn hóa - xã hội

3.      Nhóm quyền tự do dân chủ và tự do cá nhânĐể chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ ba. 

Thảo luận lần 3 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Nhóm quyền và nghĩa vụ chính trị

2. Nhóm quyền và nghĩa vụ kinh tế - văn hóa - xã hội

3. Nhóm quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân

 Bài 4: KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (4 tiết) 

I.       Khái niệm về bộ máy nhà nước

1.      Định nghĩa bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước

2.      Phân loại cơ quan nhà nước

II.    Các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

 

1.      Nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

2.      Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

3.      Nguyên tắc tập trung dân chủ

4.      Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết các dân tộc

5.      Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  Bài 5: CHẾ ĐỘ BẦU CỬ (2 tiết) 

I.       Khái niệm và bản chất của chế độ bầu cử

II.    Các nguyên tắc bầu cử

 1.      Nguyên tắc phổ thông

2.      Nguyên tắc bình đẳng

3.      Nguyên tắc trực tiếp

4.      Nguyên tắc bỏ phiếu kín

 Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1. Mô hình bộ máy nhà nước qua các bản Hiến pháp.

2. Tiến trình một cuộc bầu cử theo pháp luật hiện hành.Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ tư. 

Thảo luận lần 4 (2 tiết)Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:1. Mô hình bộ máy nhà nước qua các bản Hiến pháp.2. Tiến trình một cuộc bầu cử theo pháp luật hiện hành.

 Bài 6: QUỐC HỘI (4 tiết)

 I.       Vị trí, tính chất pháp lý

II.     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 III. Cơ cấu tổ chức

IV. Kỳ họp Quốc hội

Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1.      Quy chế pháp lý của ĐBQH

2.      Vấn đề đổi mới Quốc hội (UBTVQH, các Ủy ban, Hội đồng dân tộc,…).Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ năm. 

Thảo luận lần 5 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Quy chế pháp lý của ĐBQH2. Vấn đề đổi mới Quốc hội (UBTVQH, các Ủy ban, Hội đồng dân tộc,…). 

Bài 7: CHỦ TỊCH NƯỚC (2 tiết)

 I. Chế định nguyên thủ quốc gia qua bốn bản Hiến pháp

II. Vị trí, tính chất pháp lý

III. Nhiệm vụ, quyền hạn  

Bài 8: CHÍNH PHỦ (4 tiết) 

I. Vị trí, tính chất, chức năng

II. Cơ cấu tổ chức

III.  Hình thức hoạt động 

Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1.      Vấn đề đổi mới cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

2.      Mối quan hệ pháp lý giữa Quốc hội, Chủ tịch nước với Chính phủ về tổ chức và hoạt động. Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ sáu. 

Thảo luận lần 6 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:1. Vấn đề đổi mới cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

2. Mối quan hệ pháp lý giữa Quốc hội, Chủ tịch nước với Chính phủ về tổ chức và hoạt động. 

 Bài 9: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN (4 tiết)

 I. Hội đồng nhân dân

1. Vị trí, tính chất, chức năng

2. Cơ cấu tổ chức

3. Kỳ họp HĐND

II. Ủy ban nhân dân

1. Vị trí, tính chất, chức năng

2. Cơ cấu tổ chức

3. Hình thức hoạt động 

Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

1.       Mối quan hệ pháp lý giữa UBTVQH, Chính phủ với chính quyền địa phương.

2.       Định hướng đổi mới Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (mô hình Hội đồng nhân dân, vấn đề nhất thể hóa chủ tịch Ủy ban nhân dân với bí thư cấp ủy, vấn đề bầu trực tiếp chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã).Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ bảy. 

Thảo luận lần 7 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Mối quan hệ pháp lý giữa Quốc hội, Chính phủ với chính quyền địa phương.

2. Định hướng đổi mới Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (mô hình Hội đồng nhân dân, vấn đề nhất thể hóa chủ tịch Ủy ban nhân dân với bí thư cấp ủy, vấn đề bầu trực tiếp chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã). 

Bài 10: TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2 tiết) 

I. Tòa án nhân dân

1. Vị trí và chức năng

2. Hệ thống tổ chức

II. Viện kiểm sát nhân dân

1.      Vị trí và chức năng

2.      Hệ thống tổ chức

 Lưu ý: trước khi kết thúc bài này, Giảng viên phải hướng dẫn cho Sinh viên đọc VBPL, nghiên cứu giáo trình và các tài liệu khác có liên quan đến: 

 1.      Tính độc lập của Tòa án về tổ chức và hoạt động.

2.      Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND và VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp.Để chuẩn bị cho việc thảo luận lần thứ tám. 

Thảo luận lần 8 (2 tiết)

Lưu ý: Sinh viên phải chuẩn bị những nội dung thảo luận sau đây trước khi đến lớp:

1. Tính độc lập của Tòa án về tổ chức và hoạt động.

2. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND và VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp. 

Hệ thống cuối môn học (2 tiết) 

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MÔN HỌC:

1. ĐIỂM BỘ PHẬN 30%: GV thảo luận lớp nào sẽ cho điểm bộ phận lớp đó (Cô Thảo sẽ chủ động lấy danh sách lớp ở PĐT và giao cho các GV phụ trách lớp, các GV trong quá trình thảo luận cho điểm thưởng và một bài Kiểm tra bất kỳ. ĐBP phải được công bố và giải quyết mọi khiếu nại vào ngày hệ thống cuối môn học.

2. ĐIỂM THI HẾT MÔN 70%:a. Có 4 lớp sau đây sẽ thi vấn đáp: CLC 35, AUF 35, HC35A và HC35B (sẽ có bộ đề thi vấn đáp riêng).b. 9 lớp còn lại sẽ thi viết: GV giảng lý thuyết lớp nào sẽ ra đề thi lớp đó (thời gian làm bài 90 phút, được sử dụng VBPL hoặc không sử dụng tài liệu).     

Не ответив, она "скачать повелитель зоны для сталкера зов припяти" вышла вместе с ними из комнаты и пошла по большому залу.

Очевидно, именно поэтому "Эдесское чудо" он держался в тени скал, "гузель ахметова песню скачать" так как, приближаясь к местам, где склон был пологий и не отбрасывал тени, он останавливался "Искусство торговать" и тщательно осматривался, а потом быстро "Чудо-краски/На море" проезжал это место.

Именно им принадлежала идея в один из достопамятных дней увести премьера из номера "английский язык для инженеров решебник полякова" отеля вниз, в обеденный зал, за пять секунд до того, как "игра на двоих скачать для пк" спальня мисс Терстон "чемодан скачать клан" взлетела на воздух.

И лошадь тоже, коли на то пошло.

Теперь я чувствую, что пришло время исчезнуть, поручив "чудеса на виражах скачать торрент" его собственной судьбе.

Убедившись в "тут зайцев нет песни скачать" том, что так оно и есть, я понял, что мне предстоит провести новые линии.